STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78721 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 11/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
15/11/2019

78722 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 09/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
15/11/2019

78723 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 12/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/11/2019

78724 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 13/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/11/2019

78725 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 14/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/11/2019

78726 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 18/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/11/2019

78727 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 15/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/11/2019

78728 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 16/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/11/2019

78729 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 17/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/11/2019

78730 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 36/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
03/12/2019