STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78761 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1921/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2021

78762 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1922/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

78763 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1923/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

78764 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-20/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
10/09/2021

78765 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-20/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
10/09/2021

78766 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-20/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
10/09/2021

78767 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 65/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
20/09/2021

78768 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 58-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
18/10/2021

78769 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 220/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/11/2021

78770 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3950-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Còn hiệu lực
11/11/2021