STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78771 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 212 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
19/02/2021

78772 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 213 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

78773 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 214 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

78774 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 175/BE-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
20/05/2021

78775 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 175/BE-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
20/05/2021

78776 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 175/BE-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
20/05/2021

78777 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 08/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
03/07/2021

78778 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 09/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
03/07/2021

78779 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 10/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
03/07/2021

78780 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 11/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2021