STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78831 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2800/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

78832 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

78833 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3207/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

78834 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3208/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

78835 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3209/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

78836 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 15/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

78837 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 273/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

78838 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 274/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

78839 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 275/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

78840 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 20/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
23/12/2022