STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78831 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1007/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/09/2021

78832 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1012/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/09/2021

78833 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1011/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/10/2021

78834 Quả lọc thận nhân tạo Hight Flux TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES AM001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Còn hiệu lực
20/12/2019

78835 Quả lọc thận nhân tạo PS W TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 2507-1/170000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH một thành viên Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm Danh Việt Còn hiệu lực
09/01/2020

78836 Quả lọc thận nhân tạo RENAK CTA (Hollow Fiber Dialyzer RENAK CTA) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 150-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Dược Medic Còn hiệu lực
29/06/2021

78837 Quả lọc thận nhân tạo RENAK CTA (Hollow Fiber Dialyzer RENAK CTA) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 400-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

78838 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –2,7m2 High flux Purema dialyzers for high volume hemodiafiltration TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020

78839 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –High flux Purema dialyzers TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020

78840 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –Low flux Purema dialyzers TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020