STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78861 Máy xét nghiệm điện giải, bộ tải mẫu, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 37-120120-MEDI/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

78862 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 313/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78863 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 314/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78864 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 315/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78865 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 316/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78866 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 17/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

78867 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 18/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

78868 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 19/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

78869 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 184/2023/NP-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

78870 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 0313409143 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
27/11/2021