STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78871 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ß-CrossLaps TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2051/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

78872 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ß-CrossLaps TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2052/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

78873 Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2743/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

78874 Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2751/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

78875 Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2752/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

78876 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D-Dimer và X-oligomer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2406/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

78877 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2663/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

78878 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sắt TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-068-B Còn hiệu lực
20/08/2022

78879 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0028 Còn hiệu lực
15/04/2022

78880 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_30 Còn hiệu lực
15/04/2022