STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78871 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 640/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Đang lưu hành
09/09/2021

78872 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 780/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUN Đang lưu hành
19/10/2021

78873 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2142A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE Đang lưu hành
21/10/2021

78874 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 809/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Đang lưu hành
15/11/2021

78875 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 860/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH BANTRA Đang lưu hành
26/11/2021

78876 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 865/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN SHV COMMODITY Đang lưu hành
26/11/2021

78877 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 964/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG Đang lưu hành
17/12/2021

78878 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR 01:2022/PL-VICPHAR Đang lưu hành
16/02/2022

78879 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 01:2022/PL-USA VIP Đang lưu hành
18/02/2022

78880 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI 02/2022/PL-BM Đang lưu hành
23/02/2022