STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78871 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2307/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

78872 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2308/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

78873 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2322/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2022

78874 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2323/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2022

78875 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2324/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2022

78876 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2332/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2022

78877 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2334/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2022

78878 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2335/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2022

78879 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2337/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

78880 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2338/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022