STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78941 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 255 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
02/04/2021

78942 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 66/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
09/04/2021

78943 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 73/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
01/04/2021

78944 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 74/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
01/04/2021

78945 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 20 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 136/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
17/08/2021

78946 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 27 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 81/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/07/2021

78947 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 8 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 142/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
19/08/2021

78948 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 136/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
29/05/2021

78949 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 03/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
29/05/2021

78950 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian PT, APTT và định lượng Pro-IL-Complex, Hepatocomplex TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 49/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021