STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78951 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 49/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/02/2021

78952 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

78953 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-3 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

78954 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

78955 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/09/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

78956 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/06/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

78957 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 11 thông số xét nghiệm dịch não tuỷ 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/25/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

78958 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 11 thông số xét nghiệm dịch não tuỷ 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/25-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

78959 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 244/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/07/2021

78960 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-090/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022