STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78951 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
17/03/2022

78952 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 21.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
17/03/2022

78953 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 01.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
15/07/2022

78954 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT SUNMED 01/2022/SM-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/08/2022

78955 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
20/12/2022

78956 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 15/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
01/02/2023

78957 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 04/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

78958 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 15/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
23/05/2023

78959 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 14/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
23/05/2023

78960 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 29/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/08/2023