STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78961 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 80/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021

78962 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 79/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
21/11/2021

78963 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

78964 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3106/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

78965 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3165/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

78966 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3166/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

78967 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 12/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

78968 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 13/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

78969 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 14/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

78970 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-215/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022