STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79081 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 05/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/06/2022

79082 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 07/2022 Còn hiệu lực
06/10/2022

79083 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 2109/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

79084 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

79085 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

79086 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 01/2023/20000086/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
11/02/2023

79087 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 08-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
27/04/2023

79088 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 0504225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

79089 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED GP302N2 Còn hiệu lực
20/07/2023

79090 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 21-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
19/08/2023