STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79101 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 148/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Còn hiệu lực
30/11/2020

79102 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 089-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
04/02/2021

79103 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1879/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
31/12/2020

79104 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 30/2020 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
22/06/2021

79105 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181719-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

79106 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2201A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
17/11/2021

79107 Máy điện châm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 22-02/22/ĐH/170000096/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

79108 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 05/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/06/2022

79109 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 07/2022 Còn hiệu lực
06/10/2022

79110 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 2109/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022