STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79161 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa SGOT( AST) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

79162 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa SGPT( ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

79163 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa Total Bilirubin Vanadate TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

79164 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa Total Protein Mono TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

79165 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa Uric Acid Liquid Stable TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

79166 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sirolimus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1806/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

79167 Thuốc thử xét nghiệm định lượng SIROLIMUS TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0050 Còn hiệu lực
21/02/2022

79168 Thuốc thử xét nghiệm định lượng tacrolimus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2141/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/12/2021

79169 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tacrolimus TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0052 Còn hiệu lực
21/02/2022

79170 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Testosterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2061/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021