STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79271 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 118/PL-VQ Còn hiệu lực
06/10/2022

79272 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA PL-Slee/NHA-01 Còn hiệu lực
31/08/2023

79273 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1804/PL-DT Còn hiệu lực
08/08/2023

79274 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1805/PL-DT Còn hiệu lực
08/08/2023

79275 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1806/PL-DT Còn hiệu lực
08/08/2023

79276 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 22082023/PL-HDG Còn hiệu lực
24/10/2023

79277 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 808/PL-DT Còn hiệu lực
12/09/2023

79278 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 908/PL-DT Còn hiệu lực
12/09/2023

79279 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1409/PL-DT Còn hiệu lực
25/09/2023

79280 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1209/PL-DT Còn hiệu lực
25/09/2023