STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79361 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein DOG1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2509/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

79362 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GATA3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2511/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

79363 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GCDFP-15 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2510/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

79364 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Glypican-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2490/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79365 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein HBME-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2513/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

79366 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein INI-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2492/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79367 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2515/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

79368 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC5AC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2521/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

79369 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2518/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

79370 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUM1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2424/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022