STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79931 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 150422HN-MDRAY Còn hiệu lực
15/04/2022

79932 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 11071/2022/DC Còn hiệu lực
20/07/2022

79933 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 12/22/PL-VT Còn hiệu lực
28/12/2022

79934 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0009-0124/HQZYMMD Còn hiệu lực
18/01/2024

79935 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 130-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

79936 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 130-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

79937 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 151118-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
19/06/2019

79938 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 151118-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
19/06/2019

79939 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 151118b-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
19/06/2019

79940 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 151118b-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
19/06/2019