STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80831 Túi ép đựng dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/07/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
14/07/2021

80832 Túi ép đựng dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/10/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
25/10/2021

80833 Túi Exactamix EVA 1000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

80834 Túi Exactamix EVA 2000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

80835 Túi Exactamix EVA 250ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

80836 Túi Exactamix EVA 500ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

80837 Túi gel các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 663/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
02/07/2020

80838 Túi gel chườm nóng lạnh y tế 3M TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 438 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

80839 Túi giãn mô vỏ nhám với vòm bơm tiêm tích hợp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-370-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

80840 Túi giãn mô vỏ nhám với vòm bơm tiêm tích hợp, có tai khâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-544-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019