STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80991 Que thử tồn dư peroxide Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2367 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

80992 Que thử tồn dư peroxide Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 03.22/TS-BPL Còn hiệu lực
14/03/2023

80993 Que thử tồn dư peroxide trong nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2512 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

80994 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

80995 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

80996 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 11/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

80997 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine (Que thử phát hiện Amphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

80998 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 63/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

80999 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2713CL30/719 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

81000 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 39/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
15/09/2022