STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81001 Ống thông canuyn mở khí quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

81002 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

81003 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 61/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
18/06/2021

81004 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 46/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
16/12/2021

81005 Ống thông cắt đốt bằng nhiệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0054/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
22/03/2021

81006 Ống thông cắt đốt bằng nhiệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0054-1/PCBPL- BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

81007 Ống thông cắt đốt bằng nhiệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0052-1/PCBPL-BSVIETNAM Đã thu hồi
23/03/2022

81008 Ống thông cắt đốt bằng nhiệt IntellaNav TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-052/170000052/PCBPL-BYT VPĐD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
27/06/2019

81009 Ống thông cắt đốt tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0091/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
22/03/2021

81010 Ống thông cắt đốt tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0157/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
22/03/2021