STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81121 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-203-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

81122 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-204-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

81123 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019604S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

81124 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019604S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

81125 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021252/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

81126 Que thử dung dịch khử khuẩn ALFASEPT GTA 2.5% và ALFASEPT GTAPLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 274 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
20/11/2019

81127 Que thử dung dịch khử khuẩn ALFASEPT OPA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 274 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
20/11/2019

81128 Que thử dung dịch khử khuẩn mức độ cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181562 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

81129 Que thử dung dịch khử khuẩn mức độ cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181562 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

81130 Que thử dung dịch khử khuẩn mức độ cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181562 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020