STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81741 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191445 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

81742 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200808 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

81743 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180805-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

81744 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.03/SD/BPL Đã thu hồi
14/07/2022

81745 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220813.02/SD/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

81746 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/10.08/BMS-3/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
25/06/2019

81747 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/23.08/BMS-1/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
26/06/2019

81748 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/23.08/BMS-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
26/06/2019

81749 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1623/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH BMS Vina Còn hiệu lực
07/07/2019

81750 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0782021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
01/12/2021