STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81741 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 03/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2023

81742 Medical Gas central Monitoring System TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 213-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81743 Medical gas outlet TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81744 Medical Gas Terminal Outlet System TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 204-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81745 Medical network adpter (Thiết bị phòng mổ tích hợp) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2112/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
22/01/2021

81746 Medical Oxygen Regulators TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 146-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81747 Medical Pendant TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81748 Medical Plasma Air Disinfector TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 212-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81749 Medical Quick Adapter TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 200-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81750 Medical Silk tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0733PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Còn hiệu lực
26/08/2021