STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81901 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 294A/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
18/05/2021

81902 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 312/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech Còn hiệu lực
19/05/2021

81903 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 547/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech Còn hiệu lực
19/05/2021

81904 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech Còn hiệu lực
22/05/2021

81905 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 226/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
24/05/2021

81906 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 196A/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Khuê Việt Còn hiệu lực
15/06/2021

81907 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 195A/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Khuê Việt Còn hiệu lực
15/06/2021

81908 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 265/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/06/2021

81909 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 266/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/06/2021

81910 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 181/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
14/07/2021