STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82461 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 07.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

82462 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 04.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

82463 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 05.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

82464 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 06.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

82465 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 03.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

82466 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190749 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

82467 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1632 -ADJVINAADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

82468 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181385 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

82469 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210344 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát Còn hiệu lực
01/06/2021

82470 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210765 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
13/10/2021