STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82741 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS037/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
21/10/2020

82742 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA011/170000073/ PCBPL-BYT (môi trường cấy phôi) CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
28/10/2020

82743 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 21-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/07/2022

82744 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 37-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

82745 Môi trường nuôi cấy phôi GM501 Cult with Gentamicin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

82746 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

82747 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 358/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

82748 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

82749 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

82750 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục từ ngày 1 đến ngày 5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1577.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020