STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82781 Phim dùng cho chụp X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-022-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022

82782 Phim Gafchromic™ EBT-XD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

82783 Phim Gafchromic™ EBT3 8x10 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

82784 Phim Gafchromic™ EBT3-1417 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

82785 Phim Gafchromic™ EBT3P 8x10 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

82786 Phim Gafchromic™ RTQA2-1010 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

82787 Phim Gafchromic™ RTQA2-111 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

82788 Phim Gafchromic™ RTQA2-1417 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

82789 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210469-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
09/07/2021

82790 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 01/2022/VG-KQPL Còn hiệu lực
27/01/2022