STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83241 Môi trường đổ sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 361-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
15/09/2019

83242 Môi trường đổ sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 15821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG Còn hiệu lực
01/03/2021

83243 Môi trường Đông - Rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 2007/PL-TA Còn hiệu lực
24/07/2023

83244 Môi trường Đông / Rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1007/PL-TA Còn hiệu lực
12/10/2023

83245 Môi trường Đông / Rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 231007/PL-TA Còn hiệu lực
26/10/2023

83246 Môi trường đông lạnh tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1582 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

83247 Môi trường đông lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2884A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

83248 Môi trường đông lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2620A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

83249 Môi trường đông lạnh tinh trùng ( SpermFreeze) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2043-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

83250 Môi trường đông phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 97/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
20/01/2021