STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84031 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 056/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84032 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 055/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84033 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 085/ZMR/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
16/04/2020

84034 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 085.1/ZMR/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
24/06/2020

84035 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127/ZMR/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

84036 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1578/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

84037 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20230118-01/ZM-KQPL Còn hiệu lực
07/08/2023

84038 Ổ cối khớp háng bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021511/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
30/10/2021

84039 Ổ cối khớp háng trong bộ khớp háng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 019/PL/TNM/2022 Còn hiệu lực
29/12/2022

84040 Ổ cối kim loại không xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-326-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/09/2021