STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84051 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190791 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
22/10/2021

84052 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190791 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ- DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
01/11/2021

84053 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 08.22/TROGE/BIOMED Còn hiệu lực
15/07/2022

84054 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 04/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
16/09/2022

84055 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 05/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
21/09/2022

84056 NÚT CHẶN KIM LUỒN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0041-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023

84057 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0049-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

84058 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC 2023-01/PL-SBC/PCBPL Còn hiệu lực
21/02/2023

84059 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CONG TY TNHH ASENAC 03-2022/ASENAC Còn hiệu lực
23/03/2023

84060 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 08 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023