STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84161 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 012/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84162 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/ MOP/COC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 014/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84163 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/ MOP/KET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 013/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84164 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/MOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 011/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84165 Que thử xét nghiệm định tính Methadone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

84166 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

84167 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 008/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84168 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

84169 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine (Que thử phát hiện Methamphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84170 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022