STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84461 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Đã thu hồi
18/07/2022

84462 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
31/08/2022

84463 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin và hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2705/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

84464 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3299/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84465 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 26/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

84466 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính amylaza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84467 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3288/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84468 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính cholinesteraza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84469 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của LDH trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

84470 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2156/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021