STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84551 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0008 Còn hiệu lực
14/04/2022

84552 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK04_v00 Còn hiệu lực
14/04/2022

84553 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0022 Còn hiệu lực
31/08/2022

84554 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0026 Còn hiệu lực
31/08/2022

84555 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTi_0033 Còn hiệu lực
06/05/2022

84556 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1690/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

84557 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 328 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
04/10/2021

84558 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2623/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

84559 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2958/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

84560 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3056/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022