STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84561 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 106/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2020

84562 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 106/MKM/0520-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84563 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84564 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84565 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN 072023/GA-TTBYT Còn hiệu lực
24/08/2023

84566 Nẹp khóa móc xương đòn thẳng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 225/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

84567 Nẹp khóa móc xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 130/MKM/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

84568 Nẹp khóa móc xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 130/MKM/0820-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84569 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-176-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

84570 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-64-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021