STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84571 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3033/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

84572 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3063/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

84573 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3297/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84574 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

84575 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 31/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

84576 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 19/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/08/2022

84577 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

84578 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

84579 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 81/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

84580 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1548/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021