STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84581 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84582 Nẹp khóa chữ T chéo (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84583 Nẹp khóa chữ T mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84584 Nẹp khóa chữ T nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 104/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2020

84585 Nẹp khóa chữ T nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84586 Nẹp khóa chữ T nhỏ Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 201/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
08/12/2020

84587 Nẹp khóa chữ T Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 081/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
13/04/2020

84588 Nẹp khóa chữ Y các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 216/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84589 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84590 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022