STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84601 Nẹp cố định TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 381CL/15/8/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
02/10/2020

84602 Nẹp cố định TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 381CL/15/8/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

84603 Nẹp cố định TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 381CL/15/8/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

84604 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210545-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

84605 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210849-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Nha Khoa 3D Còn hiệu lực
10/11/2021

84606 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220008D3 Còn hiệu lực
08/04/2022

84607 Nẹp cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190656.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/11/2019

84608 Nẹp cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210534-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

84609 Nẹp cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220009D3 Còn hiệu lực
26/04/2022

84610 Nẹp cố định chỉnh hình tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190655.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/11/2019