STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84621 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3290/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84622 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3291/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84623 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (AST) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-184/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

84624 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-183/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

84625 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0047 Còn hiệu lực
29/04/2022

84626 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 03/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
05/05/2022

84627 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0098 Còn hiệu lực
05/07/2022

84628 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0098a Còn hiệu lực
28/09/2022

84629 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3187/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

84630 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3254/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022