STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84631 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3397/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84632 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84633 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84634 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84635 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84636 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84637 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84638 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 220802-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

84639 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 67/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
25/10/2022

84640 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022