STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84641 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1522/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

84642 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1669/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

84643 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1966/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/09/2021

84644 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG và β-hCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1768/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/07/2021

84645 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2806/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

84646 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 77/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
03/08/2022

84647 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 168/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/09/2022

84648 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 72/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

84649 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 01/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
17/01/2023

84650 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1908/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2021