STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84651 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3215/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

84652 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 187 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

84653 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3354/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

84654 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3391/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84655 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3399/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84656 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3460/170000130/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84657 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Đã thu hồi
18/07/2022

84658 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
31/08/2022

84659 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin và hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2705/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

84660 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3299/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022