STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84661 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 26/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

84662 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính amylaza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84663 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3288/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84664 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính cholinesteraza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84665 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của LDH trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

84666 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2156/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

84667 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 51/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

84668 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (vWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 78/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/10/2021

84669 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 30/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
09/09/2022

84670 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 78/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
19/12/2022