STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84661 Nẹp khóa chống lún mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-66-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84662 Nẹp khóa chữ L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 047/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84663 Nẹp khóa chữ L (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84664 Nẹp khóa chữ L 2.7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 263/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84665 Nẹp khóa chữ L 2.7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 264/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84666 Nẹp khóa chữ L 2.7, góc nghiêng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 222/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84667 Nẹp khóa chữ L 2.7, góc nghiêng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 223/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84668 Nẹp khóa chữ L mâm chày (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84669 Nẹp khóa chữ L Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 114/MKM/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
15/06/2020

84670 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-403-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019