STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84721 Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trước các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 177/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84722 Nẹp khóa đầu trên xương chày sau trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-405-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84723 Nẹp khóa đầu trên xương chày Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 074/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84724 Nẹp khóa đầu trên xương chày Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 074/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84725 Nẹp khóa đầu trên xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-65-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

84726 Nẹp khóa đầu trên xương tay trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84727 Nẹp khóa đầu trên xương tay trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84728 Nẹp khóa đầu trên xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 132/MKM/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

84729 Nẹp khóa đầu trên xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 132/MKM/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84730 Nẹp khóa đầu trên xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 122/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
25/03/2022