STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84761 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 43/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
13/11/2019

84762 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

84763 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0121 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
22/02/2021

84764 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0121 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
22/02/2021

84765 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1322 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

84766 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại, túi chăm sóc hậu môn các loại,túi nước tiểu các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 489 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

84767 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 14/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

84768 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

84769 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 15/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

84770 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 800/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021