STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84861 Nẹp tiêu chuẩn, nẹp đầu trên xương đùi II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 44/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84862 Nẹp Titan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1784/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
05/10/2019

84863 Nẹp titan các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 39.23CVPL.Agomed Đã thu hồi
22/02/2023

84864 Nẹp titan các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 47.23CVPL.Agomed Còn hiệu lực
02/03/2023

84865 Nẹp titan các loại TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 36.23CVPL.Antonhipp Còn hiệu lực
22/02/2023

84866 Nẹp tre cẳng chân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

84867 Nẹp tre cánh tay TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

84868 Nẹp tre đùi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

84869 Nẹp tròn titanium vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230303/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

84870 Nẹp tròn titanium vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230304/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023