STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85131 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 148/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85132 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85133 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 150/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85134 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 151/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85135 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 152/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85136 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 153/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85137 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 154/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85138 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 155/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85139 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 156/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85140 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 157/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019