STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85281 Nẹp đầu dưới xương quay Delta mặt sau các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 145/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85282 Nẹp đầu dưới xương quay Delta mặt sau các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 146/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85283 Nẹp đầu dưới xương quay ốp mặt các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/16 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/05/2021

85284 Nẹp đầu dưới xương quay ốp mặt các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/17 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2021

85285 Nẹp đầu dưới xương đùi mặt bên 4.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 138/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85286 Nẹp đầu dưới xương đùi mặt bên 4.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 139/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85287 Nẹp đầu gắn cáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1801/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
30/08/2021

85288 Nẹp đầu gối TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

85289 Nẹp đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-186-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

85290 Nẹp đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-75-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021