STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85341 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 207/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85342 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 208/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85343 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 209/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85344 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 210/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85345 Nẹp khóa miệng xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 091/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

85346 Nẹp khóa tái tạo xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 088/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

85347 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

85348 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2020

85349 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2020

85350 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2020