STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85601 NHẤT NHẤT 45 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3876 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

85602 NHẤT NHẤT 46 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3877 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

85603 NHẤT NHẤT 47 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3878 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

85604 NHẤT NHẤT 48 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3879 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

85605 NHẤT NHẤT 49 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3880 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

85606 Nhất Nhất 56 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-4S PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

85607 Nhất Nhất 60 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-8AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

85608 Nhất Nhất 62 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-10AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

85609 Nhất Nhất 64 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-12AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

85610 Nhất Nhất 65 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-13AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021