STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85611 Sonde hút nhớt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

85612 Sonde hút nhớt các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021

85613 Sonde JJ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 818 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế HD Còn hiệu lực
29/12/2019

85614 Sonde JJ niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-22/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/12/2022

85615 Sonde JJ niệu quản phủ Hydrophilic, chịu cộng hưởng từ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00112-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/05/2021

85616 Sonde mono J niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-22/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/12/2022

85617 Sonde Nelaton TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

85618 Sonde nhuộm màu dạ dày - đại tràng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00127-CBPL/D-Ef CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/11/2021

85619 Sonde niệu quản (sonde jj) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 685/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH Còn hiệu lực
14/05/2021

85620 Sonde niệu quản JJ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003900/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023