STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85621 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ANH 01/PL Còn hiệu lực
13/01/2023

85622 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 02-PL/2023/VP Còn hiệu lực
01/03/2023

85623 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG 0123/CBPL-TBYT Còn hiệu lực
07/03/2023

85624 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

85625 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 007PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

85626 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 032.23/PL-TVME Còn hiệu lực
19/10/2023

85627 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0510/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
01/11/2023

85628 Nhiệt kế điện tử (Digital Thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 01PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
12/09/2020

85629 Nhiệt kế điện tử (dùng đo thân nhiệt) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 10.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
11/07/2019

85630 Nhiệt kế điện tử 01690-410 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL04/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023