STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85671 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 03-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
11/05/2022

85672 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 479/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

85673 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 103/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

85674 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SODEMA 06/2022/SODEMA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

85675 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 105/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

85676 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM 01/PL/MT Còn hiệu lực
23/08/2022

85677 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 111/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

85678 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN 06/2022-BPL Còn hiệu lực
25/10/2022

85679 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2867A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

85680 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1207/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022