STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85731 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

85732 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane có dây dẫn đường, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

85733 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane có đầu nặng, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

85734 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 29/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

85735 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 38/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
21/05/2020

85736 Ống nuôi ăn dạ dày tá tràng cho trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 12/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

85737 Ống nuôi ăn dài ngày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 22/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

85738 Ống nuôi ăn hỗng tràng qua ngã mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-54/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/12/2022

85739 Ống nuôi ăn qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 767/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

85740 Ống nuôi ăn truyền qua thành bụng (Gastrostomy Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/05/2021